Набуття членства АГТУ

Договір

про членство та організацію партнерства

м. Київ                                                              “_____” _______________ 2021 р.

Асоціація „Газові трейдери України” (надалі – Асоціація), в особі Президента Асоціації Мизовця Андрія Володимировича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і_____________________________________________________, (надалі – Партнер) в особі__________________________________________________________, що діє на підставі _______________________, з другої сторони, що разом іменуються в подальшому СТОРОНИ, уклали цей Договір про наступне:

  1. СТОРОНИ у відповідності до цього Договору виходять з того, що інтересам кожної з них відповідає співробітництво у сфері науково-технічної діяльності, створення нових ринків збуту, впровадження цивілізованих правил та звичаїв ділового партнерства, виконання робіт та надання послуг господарюючим суб’єктам всіх форм власності.
  2. Партнер підтримує мету діяльності Асоціації, її завдання та цілі і зобов’язується дотримуватись взятих на себе зобов’язань у відповідності до Договору не заподіювати шкоди діловій репутації Асоціації тощо, натомість Асоціація визнає економічну самостійність і комерційну незалежність Партнера, а також доцільність розповсюдження частини прав членів Асоціації на Партнера, а саме:
  • брати участь в управлінні справами Асоціації у порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом Асоціації, вносити пропозиції для розгляду Загальними зборами Членів Асоціації, брати участь в роботі комітетів і підкомітетів Асоціації тощо;
  • на пільгових умовах брати участь у будь-якій діяльності, що здійснюється в межах Асоціації, а також переважного користування послугами, технічними засобами і системами Асоціації тощо;
  • отримувати відкриту інформацію про діяльність Асоціації;
  • припинити цей Договір в порядку і на умовах, визначених сторонами;
  • у випадку ліквідації Асоціації, отримати майно, якщо воно було тимчасово передане останній в користування;
  • використовувати належність до Асоціації відповідно до стандартів етичної і професійної поведінки.

3. На підставі вищевикладеного СТОРОНИ зобов’язуються спільно діяти для досягнення загальних господарських цілей у відповідності до статутних завдань та економічних інтересів кожної із СТОРІН, які беруть участь у цьому Договорі.

4. У процесі виконання намічених спільних цілей СТОРОНИ зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на підставі рівності, чесного партнерства та захисту інтересів один одного.

5. Для швидшого досягнення цілей за цим Договором СТОРОНИ зобов’язуються обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів взаємного інтересу, проводити спільні консультації і семінари, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.

6. Сторони домовились, що інформація, яка стала відома про діяльність одна одної при укладенні та виконанні Договору є конфіденційною лише в тому випадку, якщо Сторони визнали її такою шляхом додаткового письмового узгодження. Конфіденційність у розумінні Договору означає неприпустимість доведення відповідної інформації до відома третіх осіб без письмової згоди другої Сторони.

7. Конкретні форми та розміри участі СТОРІН у здійсненні спільних проектів будуть визначатися додатковими угодами і договорами (протоколами).

8. Цей Договір є рамковим і слугує підставою для укладання, якщо СТОРОНИ визнають це за необхідне, конкретних договорів (на проведення НДР, постачання, про спільну діяльність тощо).

9. Доходи, отримані в результаті спільної діяльності та ділового співробітництва, розподіляються в кожному окремому випадку за згодою СТОРІН.

10. Дія цього Договору розповсюджується на невизначений строк доти, доки СТОРОНИ зацікавлені у продовженні взаємовигідного співробітництва.

11. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із СТОРІН.

12. У випадках, не передбачених цим Договором, СТОРОНИ керуються чинним цивільним законодавством України.

13. СТОРОНИ зобов’язуються при виконанні цього Договору не зводити співробітництво до дотримання лише наявних у ньому вимог, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв’язків.

14. Місцезнаходження, підписи Сторін

АСОЦІАЦІЯ “Газові трейдери України”

Місцезнаходження: 02100, м .Київ, вулиця

Бажова, 9

Код ЄДРПОУ 32825958

UA853003460000026001015678501 в

ПАТ “АЛЬФА БАНК”, мфо 300346

Президент Асоціації

____________________Мизовець А.В.

ПАРТНЕР